ułatw

to_ wiedzę_ doświadczenie_ rozwój_

SŁOWEM WSTĘPU

KONFERENCJA UŁATW TO_

UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na Uczelniach Technicznych to pierwsza konferencja poświęcona tematyce obecnego stanu zagospodarowania oraz przystosowania przestrzeni i możliwości kampusów szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

knowledge

WIEDZA

success

DOŚWIADCZENIE

achievement

ROZWÓJ

IDEA

Konferencja ma na celu wypracowanie bezpośrednich relacji między studentami działającymi w Samorządzie, mającymi bezpośredni kontakt z Władzami i jednostkami Uczelnianymi, a studentami z niepełnosprawnością oraz osobami reprezentującymi ich interesy, które mają wiedzę i pomysły, co można ulepszyć, ale nie mają zasobów i narzędzi aby to zrealizować bądź pewności siebie aby domaga się swoich praw.

FORMUŁA KONFERENCJI

Na konferencję zapraszamy dwie osoby z każdej Uczelni Technicznej:

graduation

przedstawiciela samorządu studenckiego

lub osobę odpowiedzialną w Samorządzie za kwestie związane z pomocą osobom z niepełnosprawnością (opcjonalnie: osobę wyznaczoną przez przewodniczącego).

72037768_574268373114191_1676388266057662464_n

REPREZENTANTA osób z niepełnosprawnościami,

stowarzyszenia działającego na uczelni, pełnomocnika rektora lub pracownika zajmującego się prawami osób z niepełnosprawnościami.

ETAP I

WYBRANY PANEL SZKOLENIOWY

disabled

PANEL SZKOLENIOWY I

Podczas pierwszego szkolenia, uczestnicy będa omawiać zagadnienia dotyczące problemów z jakimi osoby z niepełnosprawnością zmagają się na Uczelni. Poruszone zostaną między innymi kwestie trudności związanych z poruszaniem się, przyswajaniem wiedzy, obsługą formalności oraz jakie narzędzia ułatwiają im funkcjonowanie i realizację tych zadań.

tolerance

PANEL SZKOLENIOWY II

Równoległe szkolenie podejmie tematykę dyskryminacji, pomoże wyszkolić postawy i umiejętność radzenia sobie z problemem. Wskaże jak studenci z niepełnosprawnościami mogą zabiegać o przestrzeganie ich praw, jak ułatwić ich kontakt z osobami odpowiedzialnymi na uczelni za wsparcie w tym temacie oraz jak rozwinąć swoistą "pewność siebie" do podejmowania działań.

ETAP II

CZĘŚĆ WSPÓLNA

accept

PANEL SZKOLENIOWY I + ii

Uczestnicy poznają prawa jakie przysługują osobom z niepełnosprawnościami wynikające z ustawy i przepisów. Omówione zostaną aspekty jakich mogą wymagać od władz uczelni w celu przystępnego korzystania ze wszystkich zasobów kampusów oraz rozwiązania, które już zostały wdrożone przez niektóre z Uczelni.

team

BLOK WARSZTATOWY I

Druga część szkolenia to warsztat, podczas którego uczestnicy jednej i drugiej grupy połączą się w pary (adekwatnie do Uczelni, z których przyjechali) i wypracują praktyczne i realne rozwiązania do wprowadzenia na Uczelni.

PREZENTACJE PROJEKTÓW

0
UCZESTNIKÓW
0 +
PRELEGENTÓW
0
GODZIN SZKOLEŃ
0
UCZELNI TECHNICZNYCH

3 DNI PRELEKCJI I WARSZTATÓW

HARMONOGRAM

PIĄTEK

DZIEŃ 1

15:00 – 17:00

Zakwaterowanie

17:00 – 18:00

Otwarcie konferencji

Sala pod Kandelabrami

PANEL SZKOLENIOWY I

18:15 – 21:00

Problematyka studiowania osób z niepełnosprawnościami - wprowadzenie dla samorządów

Sala Marszałkowska

PANEL SZKOLENIOWY II

18:15 – 21:00

Problematyka studiowania osób z niepełnosprawnościami - wprowadzenie dla pracowników i pełnomocników

Sala Focus

21:00 – 22:00

Kolacja

SOBOTA

DZIEŃ 2

08:00 – 10:00

Śniadanie

PANEL SZKOLENIOWY I

10:00 – 11:00

Prawa przysługujące studentom z niepełnosprawnością w świetle przepisów

Sala pod Kandelabrami

PANEL SZKOLENIOWY II

11:00 – 13:00

Wdrażanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami

Sala pod Kandelabrami

13:00 – 14:00

Obiad

Blok warsztatowy

14:00 – 17:00

Projektowanie bez ograniczeń - wypracowanie rozwiązań w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby

Sala pod Kandelabrami

17:00 – 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 20:00

Prezentacja Projektów

Sala pod Kandelabrami

20:00 – 22:00

Kolacja

NIEDZIELA

DZIEŃ 3

08:00 – 10:00

Śniadanie

09:00 – 12:00

Wykwaterowanie

MERYTORYKA W NAJLEPSZYCH RĘKACH

Dariusz Gosk

Dyrektor Agencji Zatrudnienia i Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja

Dyrektor Agencji Zatrudnienia i Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja, Ekspert ds. rynku pracy, Doradca zawodowy, Trener. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Pedagogika Ogólna) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych).

Posiada 12-letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Doświadczenie w opracowywaniu programów, ścieżek i planów rozwoju zawodowego, inicjowaniu  działań merytorycznych, narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w procesie włączania w rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością, przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Pracuje coachingowo i doradczo z różnymi grupami klientów. Posiada doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.

PANEL OTWIERAJĄCY

PIĄTEK

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG

PRACOWNIK NAUKOWY, Dyrektor Centrum projektowania Uniwersalnego na politechnice gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób niepełnosprawnych i starszych, od 1995 roku zajmuje się tematyką projektowania uniwersalnego i jego wdrażania w praktyce projektowej. Autor wielu artykułów z tematyki „Projektowania uniwersalnego” oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach Województwa Pomorskiego. W ramach tego programu realizuje warsztaty studenckie „Miasta bez barier – pokonać schody i obojętność”, a od 2014 dodatkowo warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”. Autor standardów dostępności dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013), Miasta Poznania (2017), Konina (2016) Starogardu Gd. (2016) i Sopotu (2019) opartych na zasadach projektowania uniwersalnego. Autor wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych i starszych w środowisku zbudowanym. 

Inicjator powołania na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego, jako centrum doskonałości i instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych i standardów dostępności w zakresie projektowania produktów, i urządzeń zgodnych z koncepcją projektowania uniwersalnego. Z upoważnienia Rektora PG jeden z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia na rzecz dostępności dla programu rządowego Dostępność Plus.

Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce projektowania dla wszystkich i design thinking. Jest Ekspertem w Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Rady Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i aktywny uczestnik prac nad strategią wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem”. Członek krajowego jury konkursu Access City Award organizowanego corocznie przez Komisję Europejską. Współautor opracowania „Propozycje rozwiązań gwarantujących dostępność funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami” – dokumentu sporządzonego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wypracowanego wspólnie w ramach nieformalnej grupy ekspertów ON Inclusion 14-20 i popartej przez ponad 100 organizacji pozarządowych. 

Współpracuje z wieloma organizacjami NGO i samorządami lokalnymi. Jest również pierwszym w Polsce Access Oficerem powołanym przez Prezydenta Miasta Gdyni. Jest uczestnikiem wielu grup roboczych zajmujących się budowaniem przestrzeni przyjaznej dla wszystkich m. in.: programu strategii w m. Gdynia: „Przyjazna przestrzeń publiczna”, „Gdynia bez Barier” czy w woj. pomorskim programu budowy mieszkań wspomaganych dla OzN.

Za swoją działalność był nagradzany: tytułem Lider Dostępności w kategorii architekt/urbanista (2018) i nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Dr. M. Lisa za działalność na rzecz praw osób z niepełnosprawnością (2017) oraz nagrodą Gdynia bez barier za bezkompromisowe wdrażanie PU (2013).

Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Propagator idei równego dostępu osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji, w tym do studiowania na wyższych uczelniach. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z  problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

PANEL OTWIERAJĄCY

PIĄTEK

dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 2008 r. pracuje jako Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz  kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ. Utworzyła od podstaw strategię dostępności uczelni i wdrożyła modelowy system wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na jednej z największych uczelni technicznych w Polsce, nagrodzony w 2013 r. ogólnopolską nagrodą w konkursie „Lodołamacze” (dla najlepszej w Polsce instytucji publicznej w obszarze dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Autorka wielu badań i publikacji naukowych dotyczących sytuacji studentów niepełnosprawnych na uczelniach w Polsce i kształcenia akademickiego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ekspert-ewaluator ds. równości szans i niedyskryminacji w projektach finansowanych z UE (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

Z wykształcenia psycholog, doktor nauk społecznych. Certyfikowany trener, coach i konsultant zarządzania. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. w zakresie podwyższania kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, zwiększania świadomości niepełnosprawności w instytucjach publicznych, dostępności instytucjonalnej, metodyki kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera, dysleksją).  

PANEL SZKOLENIOWY I

Problematyka studiowania osób z niepełnosprawnościami - wprowadzenie do tematu

PIĄTEK

Prawa przysługujące studentom z niepełnosprawnością w świetle przepisów

SOBOTA

mgr Anna Lulek

Konsultantka ds. studentów z niepełnosprawnościami w BON AGH, doradca zawodowy.

Z wykształcenia socjolog, od 2011 organizuje wsparcie dla studentów posiadających problemy psychiczne i edukacyjne w AGH. Zaangażowana w realizacje projektów aktywizujących zawodowo. Doradca zawodowy, również w Polskim Języku Migowym. Odpowiada za budowanie i utrzymywanie relacji z pracodawcami. Od 2015 prowadzi otwarte seminaria poświęcone problematyce zdrowia psychicznego oraz zaburzeń spektrum autyzmu w AGH.


Uczestniczyła w konsultacjach środowiskowo-eksperckich dotyczących opracowywania rozwiązań systemowych wynikających z wdrażania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Koordynatorka prac wydawniczych Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Trenerka szkoleń z zakresu świadomości niepełnosprawności, efektywnego wsparcia oraz likwidacji barier architektonicznych dla środowiska akademickiego, sektora prywatnego, publicznego i organizacji pozarządowych.

PANEL SZKOLENIOWY II

Wdrażanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami

SOBOTA

mgr inż. Andrzej Wójtowicz

od 2003 roku tworzył od podstaw struktury Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH (pierwszego na uczelni technicznej w Polsce) Pomysłodawca i koordynator merytoryczny czasopisma „Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych” (wydawanego od 2008 roku – www.kssn.pl) i Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych (odbywających się corocznie w Krakowie od 2004 roku).

Współtwórca porozumienia 8 uczelni krakowskich (AGH, KA, PK, UEK, UJ, UP, UPJP2 i UR) na rzecz wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. W 2001 roku z jego inicjatywy powołano w AGH pierwsze w Polsce Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. W ramach programu International Visitor Leadership brał udział w 2010 roku w wymianie doświadczeń polsko-amerykańskich w obszarze antydyskryminacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi działania rzecznicze i opiniuje propozycje zmian systemowych i prawnych np. ustawa o szkolnictwie wyższym, o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Tłumacz
języka migowego, w szczególności treści ścisłych i technicznych. Swoimi doświadczeniami dzieli się podczas konferencji, seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych a także poprzez różne publikacje i artykuły, których jest autorem. Współtwórca i realizator projektów prozatrudnieniowych. Jest ekspertem likwidacji barier architektonicznych opiniującym projekty, biorącym udział w radach budowy i odbiorach budynków.

PANEL SZKOLENIOWY ii

Wdrażanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami

SOBOTA

Katarzyna Bąk

PROJEKTANTKA PRODUKTÓW CYFROWYCH w netguru

Projektantka Produktów Cyfrowych, konsultantka, facylitator warsztatów typu Design SprintAbsolwentka inżynierii mechaniczno-medycznej na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Design Management w School of Form. Projektant UX (User Experience) z doświadczeniem w projektowaniu produktów cyfrowych, usług, a także organizacji procesów projektowych. 

Jako Product Design Consultant w Netguru, zajmuje się budowaniem strategii produktów cyfrowych, transformacji cyfrowej i usług (service design), we współpracy zarówno ze startupami, korporacjami jak i organizacjami pozarządowymi.

BLOK WARSZTATOWY

Projektowanie bez ograniczeń - wypracowanie rozwiązań w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby

SOBOTA

TUTAJ SIĘ WIDZIMY

MIEJSCE KONFERENCJI

WARSZAWA

HOTEL MDM

Hotel MDM to idealne miejsce na spotkanie o charakterze biznesowym i prywatnym. Położony
w samym sercu tętniącego życiem miasta oferuje trzy w pełni wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne i bankietowe o różnej wielkości. Wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny dwie kameralne sale ze światłem dziennym oraz trzecią wyjątkowa salę Pod Kandelabrami dostosowaną do przeprowadzenia szkoleń warsztatowych i pracy w grupach.
 
Idealna lokalizacja w pobliżu dworca centralnego oraz przystanki komunikacji miejskiej  w zasięgu ręki ułatwią dojazd każdego uczestnika na miejsce wydarzenia, a przestronne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pokoje zapewnią wygodę i komfortowe poruszanie się wszystkim uczestnikom.

warto przeczytać

Podsumowanie konferencji

BEZ NICH KONFERENCJA BY SIĘ NIE ODBYŁA

ORGANIZATORZY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

WSPIERAJĄ NAS

PARTNERZY

mrpips
facebook-share@2x
Fundacja-Aktywizacja

warto wiedzieć

Regulamin

KONTAKT

Instytut Innowacyjnej Nauki

KRS: 0000687900
NIP 9571096794
REGON 367837506

SIEDZIBA

Królewskie Wzgórze 21
80-283 Gdańsk

NAPISZ DO NAS

biuro@ulatwto.pl

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA